PRACA ORYGINALNA
Dynamika bezrobocia w Polsce w latach 1992-2017
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture in Kraków, Institute of Economic and Social Sciences, Department of Economics and Economic Policy
Data publikacji: 21-03-2019
Data nadesłania: 25-04-2018
Data akceptacji: 16-01-2019
 
Gospodarka Narodowa 2019;297(1):135–149
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
C22
J64
 
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wśród dominujących teorii dynamiki bezrobocia wyróżnia się teorię naturalnej stopy bezrobocia lub inaczej stopy bezrobocia nieprzyspieszającej inflacji (NAIRU). Według tej teorii istnieje swoista dla danej gospodarki stopa bezrobocia, a wszelkie odchylenia od jej poziomu są czasowe i gospodarka samoczynnie powraca do stanu równowagi. Alternatywną teorią jest histereza bezrobocia. Według tej teorii wstrząsy w poziomie bezrobocia obserwowanego mają wpływ na kształtowanie się naturalnej stopy bezrobocia. Na gruncie statystyki testowanie alternatywnych teorii sprowadza się do testowania występowania pierwiastka jednostkowego. Jeżeli proces jest stacjonarny, wtedy można odrzucić teorię histerezy. W przeciwnym wypadku należy zaakceptować występowanie efektu histerezy bezrobocia. Otrzymane wyniki badań na podstawie progowego modelu autoregresyjnego wskazują, że stopa bezrobocia w Polsce charakteryzuje się nieliniowością oraz nie można odrzucić hipotezy zerowej o niestacjonarności procesu.
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005