Rynek pracy w modelu nowej syntezy neoklasycznej ze sztywnościami płac nominalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Makroekonomii
Data publikacji: 20-12-2018
Data nadesłania: 08-02-2018
Data akceptacji: 31-10-2018
 
Gospodarka Narodowa 2018;296(4):51–92
SŁOWA KLUCZOWE:
KODY KLASYFIKACJI JEL:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Celem artykułu jest przegląd prac włączających komponenty rynku pracy do modeli dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE) oraz ocena ich implikacji dla kształtu postulowanej polityki pieniężnej. W artykule przedstawiono główne sposoby ujęcia bezrobocia w modelach DSGE ze sztywnościami płac nominalnych. Opierając się na przyjętych kalibracjach dokonano charakterystyki i porównania efektywności reakcji modelu na nieoczekiwany szok stopy procentowej oraz szok technologiczny w sytuacji, gdy polityka pieniężna jest prowadzona na podstawie standardowej reguły polityki pieniężnej typu Taylora i w przypadku, gdy w władze monetarne stabilizują rozmiary luki bezrobocia. Z analiz wynika, że wprowadzenie komponentu opisującego rynek pracy do standardowego modelu NSN należy uznać za ważny krok w rozwoju tej klasy modeli. Uzyskano w ten sposób spójny opis krótko- i długookresowych zachowań popytu i podaży pracy, który został wyprowadzony z uwzględnieniem mikropodstaw procesów gospodarczych oraz z zachowaniem tradycyjnej keynesowskiej interpretacji zjawiska bezrobocia uwzględniającej koncepcję krzywej Phillipsa, oraz kategorie bezrobocia naturalnego i NAIRU/NAWRU. Dodatkowo z prostych modeli wynika, że wprowadzenie luki bezrobocia do reguły polityki pieniężnej może być wysoce wydajnym sposobem stabilizacji nieoczekiwanych szoków polityki pieniężnej.
ISSN:2300-5238