PRACA ORYGINALNA
Polityka klastrowa a działalność innowacyjna przedsiębiorstw
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, Wydział Turystyki i Zdrowia
Data publikacji: 21-03-2019
Data nadesłania: 20-07-2018
Data akceptacji: 16-01-2019
 
Gospodarka Narodowa 2019;297(1):69–86
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
O31
O38
 
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł napisano w celu omówienia polityki rozwoju klastrów w Polsce w latach 2004–2020 i jej znaczenia we wspieraniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. W artykule scharakteryzowano istotę polityki rozwoju klastrów, przeanalizowano krajowe i regionalne programy operacyjne adresowane do członków klastrów oraz założenia Unii Europejskiej w zakresie wspierania klastrów. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach polskich klastrów i metody ewaluacji polityki klastrowej. Rozważania oparto na analizie dokumentów regulujących wsparcie klastrów w Polsce na tle UE oraz na materiałach źródłowych i danych statystycznych z bazy Głównego Urzędu Statystycznego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przedsiębiorstwa w ramach struktur klastrowych mają dostęp do szeregu instrumentów polityki rozwoju klastrów. Ponadto wzrasta udział przedsiębiorstw współpracujących w ramach inicjatyw klastrowych w zakresie działalności innowacyjnej.
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005