PRACA ORYGINALNA
Międzynarodowy handel usługami polskich przedsiębiorstw
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Data publikacji: 21-03-2019
Data nadesłania: 11-06-2018
Data akceptacji: 16-01-2019
 
Gospodarka Narodowa 2019;297(1):47–67
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule zawarto wyniki sprawdzenia, czy prawidłowości dotyczące funkcjonowania firm obecnych w handlu towarami, wynikające z teorii handlu międzynarodowego i badań empirycznych, występują również na rynku usług. Przeprowadzono statyczną i dynamiczną analizę międzynarodowego handlu usługami przy wykorzystaniu danych jednostkowych dla Polski. Wyniki badania wskazują, że w międzynarodowym handlu usługami największe znaczenie mają firmy duże, działające na rynku przez dłuższy czas. Najwięcej firm eksportuje jeden rodzaj usług w jednym kierunku. Wzrost wartości polskiego eksportu usług dokonuje się głównie przez kontynuowanie związków już istniejących (net intensive margin). Prawidłowości zaobserwowane dla polskiego handlu usługami są zgodne z wnioskami płynącymi z badań empirycznych dotyczących międzynarodowego handlu towarami.
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005