Międzynarodowa konkurencyjność polskich produktów mleczarskich w warunkach liberalizacji rynku mleka
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 31-03-2013
 
Gospodarka Narodowa 2013;262(3):101–118
SŁOWA KLUCZOWE:
KODY KLASYFIKACJI JEL:
D58
C68
 
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Celem artykułu jest ocena konkurencyjności wybranych polskich produktów mleczarskich na rynku międzynarodowym oraz jej prognoza dla roku 2020, przy założeniu dwóch wariantów: liberalizacji i braku liberalizacji na rynku mleka. Analizę konkurencyjności artykułów mleczarskich przeprowadzono w ujęciu ex-post (na podstawie danych z lat 2004-2010) oraz ex-ante (na podstawie prognozowanych wartości eksportu i importu na rok 2020). Prognozy przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu równowagi cząstkowej CAPRI. W analizach konkurencyjności polskich produktów mleczarskich w handlu zagranicznym zastosowano mierniki zaproponowane przez Frohberga. Konkurencyjność produktów mleczarskich analizowano na tle prognozowanych wyników handlowych w UE. Relatywnie najwyższą konkurencyjność na rynku międzynarodowym spośród wszystkich analizowanych produktów mleczarskich wykazuje mleko w proszku. Z kolei najmniej konkurencyjnym produktem jest masło, w odniesieniu do którego w 2020 r. przewiduje się ujemne saldo handlu zagranicznego oraz pogorszenie się wskaźników konkurencyjności. Wyniki badań wskazują, że liberalizacja doprowadzi do pogorszenia konkurencyjności polskich artykułów mleczarskich na rynku międzynarodowym w porównaniu z sytuacją kiedy utrzymane byłoby status quo. Wskazują na to zarówno wartości salda handlu zagranicznego jak i wartości wskaźników konkurencyjności. W tym kontekście można powiedzieć, że wdrożenie propozycji Falkonera zakładającego liberalizację wpłynęłoby niekorzystnie na konkurencyjność polskich produktów mleczarskich na rynku międzynarodowym.
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005