Past issues
10/2000 vol. 163
 
 
SHORT NOTE

VIIth Congres of the Polish Economic

Gospodarka Narodowa 2000;163(10):72–76
SHORT NOTE

(October 2000) – prepared by Andrzej Górski

Gospodarka Narodowa 2000;163(10):77–79
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005