Znaczenie zachęt dla przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przykład regionu łódzkiego
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 28-02-2015
 
Gospodarka Narodowa 2015;275(1):147–169
SŁOWA KLUCZOWE:
KODY KLASYFIKACJI JEL:
F21
R11
 
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Głównym celem artykułu jest ocena roli zachęt, jakie stosuje samorząd terytorialny aby przyciągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne do województwa łódzkiego. Podstawę do wyciągania wniosków stanowią wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego (PKZ), które zainwestowały w regionie oraz wśród jednostek samorządu terytorialnego, które gościły te podmioty. W celu rozpoznania prawidłowości wykorzystano metody i testy statystyczne. Do najważniejszych należał współczynnik eta. Posłużył on do oceny zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych do powiatów województwa łódzkiego a zachętami inwestycyjnymi stosowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Metoda ta pozwoliła na weryfikację hipotezy dotyczącej istotności powiązań statystycznych pomiędzy badanymi zmiennymi. Z przeprowadzonego badania wynika, że większość samorządów zabiegała o inwestorów bez względu na to, czy pochodziły z kraju czy z zagranicy. Nieliczne gminy i powiaty posiadały ofertę wsparcia adresowaną wyłącznie do PKZ. Tylko 7% samorządów proponowało pomoc finansową, której najpopularniejszą formą były ulgi w podatkach i opłatach lokalnych. Znacznie więcej stosowało różne zabiegi promocyjne. Wyniki badania wskazują, że zachęty inwestycyjne miały drugorzędne znaczenie dla napływu BIZ do gmin i powiatów województwa łódzkiego. Zachęty nie były również czynnikiem przesądzającym o kontynuowaniu przez PKZ działalności w regionie.
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005