Gromadzenie aktywów rezerwowych a motyw naśladownictwa - doświadczenia wybranych krajów z państwowymi funduszami majątkowymi
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-06-2016
 
Gospodarka Narodowa 2016;283(3):127–143
SŁOWA KLUCZOWE:
KODY KLASYFIKACJI JEL:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Artykuł porusza zagadnienie motywów akumulacji rezerw walutowych. Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja hipotezy zakładającej, że pośród innych czynników makroekonomicznych, popyt na rezerwy jest determinowany motywem behawioralnym a konkretnie dążeniem do naśladownictwa. W badaniu wykonanym dla danych z lat 1990-2013 opartym na próbie 12 krajów azjatyckich oraz Rosji, posiadających państwowe fundusze majątkowe wykorzystano narzędzie w postaci regresji panelowej. Uzyskane wyniki empiryczne, w tym testy odporności, wskazują na występowanie konkurencyjnego gromadzenia rezerw w analizowanej grupie krajów. Skala zjawiska nie jest jednakowa, najsilniej ujawnia się po wykluczeniu z grupy Singapuru, Indonezji oraz Chin, najsłabszy efekt naśladownictwa ma miejsce wraz z usunięciem z badanej grupy Rosji. Występowanie behawioralnych motywów gromadzenia rezerw, skłania do postawienia pytania o motywy naśladownictwa jako czynniki mogący wywierać wpływ na decyzję utworzenia przez kraj wehikułu inwestycyjnego w postaci państwowego funduszu majątkowego.
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005