Dla autorów
 

Wskazówki dla autorów


 • Artykuł może być napisany w języku polskim lub w języku angielskim w formie bezosobowej.
 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 25 standardowych stron tekstu (czcionka 12 Times New Roman, marginesy po 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza).
 • Tytuł artykułu powinien być możliwie zwięzły.
 • Tekst powinien być podzielony na wyodrębnione części, np. wstęp, rozdziały/sekcje, zakończenie (wnioski, podsumowanie).
 • Odwołania do innych prac (dane bibliograficzne) należy umieszczać w głównym tekście, nie w przypisie. Przykłady:
  (a) Do wyczerpywania się źródeł dalszej konwergencji nawiązuje też propozycja Agénora i Canuto [2012a, 2012b].
  (b) W jednej z najnowszych prac autorzy ci dokonują podsumowania toczącej się już dekadę dyskusji [Gill, Kharas, 2015].
  (c) Systemy wynagrodzeń menedżerów – a szczególnie ich wysokość – stanowią jeden z najbardziej krytykowanych elementów nadzorczych [Aluchna, 2010: 102].
 • Czasopismo jest drukowane w wersji czarno-białej (z zachowaniem odcieni szarości). W związku z tym w rysunkach nie jest dopuszczalne używanie innych kolorów.
 • Wzory, tablice i rysunki powinny mieć ciągłą numerację w obrębie całego tekstu.
 • Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie i sporządzona zgodnie z zasadami ilustrowanymi w poniższych przykładach. Kursywą należy pisać tytuły książek oraz tytuły czasopism. Przykłady:
  (a) Tokarski T. [2011], Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne, PWE, Warszawa.
  (b) Yarram S.R. [2012], Corporate governance, cash holdings and value of a firm: evidence from Australian firms, Information Management and Business Review, vol. 4, no. 12: 606–614.
  (c) Fresard L. [2012], Cash savings and stock price informativeness, Review of Finance, vol. 16, no. 4: 985–1012.
  (d) Lewandowska M.S., Gołębiowski T. [2014], Innovation and international competitiveness of manufacturing firms: evidence from Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania, w: Zhuplev A, Liuhto K. (red.), Geo-Regional Competitiveness in Central and Eastern Europe, the Baltic countries, and Russia, IGI Global, Hershey: 57–82.
 • Streszczenie artykułu (150–200 słów) powinno zawierać informacje o celu napisania pracy, metodzie analizy, uzyskanych wynikach i płynących z nich wnioskach.
 • Artykuł należy złożyć z wykorzystaniem narzędzia Editorial System, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej czasopisma.
 • Wersja artykułu przesyłana do czasopisma musi być tzw. wersją ślepą, bez elementów umożliwiających identyfikację autora, tj.:
  - strona tytułowa nie może zawierać nazwisk autorów ani ich afiliacji,
  - odwołania do wcześniejszych prac autorów (książek, artykułów, referatów itd.) powinny być tak zapisane, aby uniemożliwić identyfikację,
  - wszelkie podziękowania oraz odwołania do uczestnictwa we wspólnych projektach badawczych, konferencjach itd. powinny zostać usunięte.
 • Artykuły przyjęte do druku podlegają redakcji merytorycznej i językowej.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w artykule zmian tytułu, skrótów i poprawek redakcyjnych, zgodnych z wymogami czasopisma.
 • Redakcja na bieżąco współpracuje z autorami w całym procesie edycji artykułu.
 • Autorzy wydrukowanych artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz numeru Gospodarki Narodowej, w którym ukazał się artykuł.


Kwalifikowanie artykułu do druku


 • Redakcja nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie i przetwarzanie artykułu.
 • Proces kwalifikowania artykułów do druku odbywa się na podstawie recenzji.
 • Recenzje artykułów są przygotowywane przez co najmniej dwóch recenzentów będących specjalistami w tematyce artykułu.
 • W procesie recenzenckim przestrzegana jest zasada podwójnej anonimowości (double blind) – ani recenzent, ani autor nie znają wzajemnie swoich personaliów.
 • W przypadku rozbieżności w ocenach artykułu przedstawionych przez dwu recenzentów – artykuł kierowany jest do kolejnego – trzeciego recenzenta (recenzja rozstrzygająca).
 • Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczną konkluzję co do dopuszczenia (bądź nie) artykułu do druku.
 • Artykuły są recenzowane zgodnie z jednolitymi kryteriami oceny, przyjętymi przez Kolegium Redakcyjne, a ujętymi w arkuszu oceny artykułu.
 • W ocenie artykułu brane są pod uwagę następujące kryteria:
  - zgodność artykułu z profilem pisma,
  - oryginalność treści artykułu,
  - wkład artykułu do wiedzy o przedmiocie badań,
  - poprawność merytoryczna.
 • Recenzje są podstawą ostatecznej decyzji Kolegium Redakcyjnego w zakresie przyjęcia artykułu do druku, którą każdorazowo poprzedza dyskusja. Postanowienia Kolegium Redakcyjnego kończą się jedną z następujących konkluzji:
  - artykuł jest bez zarzutu i kwalifikuje się do publikacji,
  - artykuł wymaga pewnych (małych) poprawek i po ich dokonaniu kwalifikuje się do publikacji,
  - artykuł wymaga istotnych (dużych) poprawek i kwalifikacja do publikacji musi zostać poprzedzona powtórną recenzją,
  - artykuł nie kwalifikuje się do druku.
 • W przypadku, kiedy do artykułu zostały zgłoszone uwagi, autorzy proszeni są o ich uwzględnienie w nowej wersji artykułu.
 • W sytuacji, kiedy uwagi nie mogą zostać uwzględnione, autorzy proszeni są o pisemne ustosunkowanie się do nich i wyjaśnienie powodu ich nieuwzględnienia.
 • W przypadku, kiedy do artykułu sformułowano istotne uwagi – nowa wersja artykułu podlega ponownej recenzji. Dokonuje jej jeden z recenzentów, wybrany z tych, którzy oceniali pierwotną wersję artykułu.
 
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005