PRACA ORYGINALNA
Szoki technologiczne związane z wykorzystaniem energii w modelu CGE dla gospodarki Polski
 
Więcej
Ukryj
1
SGH Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
Data publikacji: 21-03-2019
Data nadesłania: 26-07-2018
Data akceptacji: 16-01-2019
 
Gospodarka Narodowa 2019;297(1):9–45
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Pomimo rosnącej popularności obliczeniowych modeli równowagi ogólnej (CGE) w analizach z zakresu ekonomii energii i środowiska, dane statystyczne dla polskiej gospodarki wciąż charakteryzuje stosunkowo niewielki stopień dezagregacji sektorów paliwowo-energetycznych. Stąd ekonomiści wykorzystujący modele CGE stają przed koniecznością samodzielnego podziału poszczególnych produktów i gałęzi gospodarki – nie tylko dla uzyskania bardziej szczegółowych wyników, lecz również dla uniknięcia problemu „obciążenia agregacyjnego”. Artykuł ma na celu weryfikację występowania tego zjawiska w przypadku Polski, przeprowadzoną przy wykorzystaniu modelu CGE dla małej gospodarki otwartej o nazwie GEMPOL, który uwzględnia samodzielny podział sektorów paliwowo-energetycznych. Kalibracji i rozwiązaniu podlegają trzy alternatywne wersje tego modelu. Wersja pierwsza obejmuje wyjściowy poziom dezagregacji sektorów paliwowo-energetycznych. Wersja druga uwzględnia ich samodzielny podział, w połączeniu z przypisaniem im wartości elastyczności Armingtona pochodzących bezpośrednio z sektorów „macierzystych”. W wersji trzeciej elastyczności te ulegają zwiększeniu w celu odzwierciedlenia większej konkurencji międzynarodowej w odniesieniu do węziej zdefiniowanych subproduktów. Symulowany w układzie statyki porównawczej szok obejmuje egzogeniczną poprawę efektywności energetycznej. Następnie wyniki uzyskane ze wszystkich wariantów modelu podlegają porównaniu. Okazuje się, że wyniki symulacji pochodzące z obydwu agregacji i ze wszystkich trzech specyfikacji modelu są bardzo podobne na poziomie makroekonomicznym, lecz różnią się dość wyraźnie na poziomie sektorowym.
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005