Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 6/2017

Andrzej Wojtyna - Nowa faza dyskusji o  kontroli międzynarodowych przepływów kapitału, streszczenie, artykuł

Tomasz Zgrzywa, Joanna Tyrowicz, Stanisław Cichocki - Czynniki wpływające na czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia, streszczenie, artykuł

Joanna Dzionek-Kozłowska, Sharaf N. Rehman - Indoctrination, Preselection or Culture? Economic Education and Attitudes towards Cooperation, streszczenie, artykuł

Ewa Aksman - Do Poverty and Income Inequality Affect Public Debt?, streszczenie, artykuł

Anna Zamojska, Sebastian Susmarski - Kryteria doboru strategii zarządzania interesariuszami projektu infrastrukturalnego, streszczenie, artykuł

Lista recenzentów 2017Andrzej Wojtyna - Nowa faza dyskusji o  kontroli międzynarodowych przepływów kapitału

Argumenty za i przeciw kontroli przepływów kapitału od dawna przyciągają uwagę nie tylko ekonomistów, ale również polityków, stanowiąc część szerszej dyskusji na temat optymalnej roli państwa i rynku w procesach gospodarczych. Jest zrozumiałe, że dylematy dotyczące kontroli przepływów kapitału stały się szczególnie skomplikowane w warunkach obecnego światowego kryzysu finansowego, który w pierwszej kolejności dotknął kraje wysoko rozwinięte, ale który następnie poprzez wtórne efekty rozprzestrzenił się także na inne grupy krajów. Dlatego celem artykułu jest próba pokazania, czy i w jakim zakresie zalecane coraz częściej gospodarkom wschodzącym wprowadzenie określonych narzędzi kontroli przepływów kapitału, znajduje uzasadnienie w wynikach prowadzonych badań teoretycznych. Próba ta oparta została na analizie najnowszej literatury przedmiotu dotyczącej dwu głównych kierunków badań. Z jednej strony analizą objęte zostały modele teoretyczne, które rzucają nowe światło na celowość i skuteczność kontroli przepływów kapitału przyjmując za punkt odniesienia tzw. trylemat polityki pieniężnej w warunkach gospodarki otwartej. Z drugiej strony, uwzględnione zostały te inne ważne wątki badań, w których dominuje kwestia relatywnej efektywności kontroli przepływów na tle innych dostępnych narzędzi polityki państwa. Zgodnie z przyjętą perspektywą badawczą, w artykule nacisk jest położony na te wątki badań, które są szczególnie przydatne dla uchwycenia specyfiki i zmieniającej się roli krajów na średnim poziomie rozwoju w gospodarce światowej. Z przeprowadzonej w artykule analizy najnowszych dociekań teoretycznych płynie ogólny wniosek, że mimo znacznego postępu w badaniach, nadal brak jest jednolitych ram teoretycznych pozwalających analizować makroekonomiczne konsekwencje kontroli kapitału i rozstrzygnąć, kiedy można mówić o sukcesie tego typu polityki. Z perspektywy krajów na średnim poziomie rozwoju za szczególnie ważne należy uznać badania próbujące powiązać problematykę kosztów i korzyści kontroli przepływów kapitału z zagadnieniem zmian strukturalnych i reform gospodarczych.

Słowa kluczowe: przepływy kapitału, kontrola kapitału, polityka ekonomiczna, kryzysy gospodarcze i finansowe
Kody JEL: F32, F34, F37, F38, F43, F44
Artykuł: PDFTomasz Zgrzywa, Joanna Tyrowicz, Stanisław Cichocki - Czynniki wpływające na czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia

Celem artykułu jest zbadanie czynników wpływających na czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia przez osoby młode. Jako metodę badawczą zastosowano model proporcjonalnego hazardu Coxa, który oszacowano dla danych Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC. Estymację przeprowadzono dla całej próby 17 krajów, jak i dla 5 podgrup respondentów wywodzących się z krajów o zbliżonych charakterystykach rynków pracy. Uzyskane wyniki wskazują, że w przypadku modelu dla całej próby, czynniki wpływające na prawdopodobieństwo znalezienia pracy są zgodne z tymi wskazywanymi w literaturze. Natomiast w przypadku estymacji dla podgrup respondentów występują istotne różnice między grupami krajów w tych czynnikach. Na podstawie badania można postawić wniosek, iż sposobem na ograniczanie długiego czasu szukania pracy przez osoby młode może być poszukiwanie skutecznych rozwiązań zastosowanych na rynkach pracy o zbliżonych charakterystykach, na których podobne czynniki odgrywają kluczową rolę w poszukiwaniu pracy. Należy jednak pamiętać, że skuteczność przeniesienia tych rozwiązań pomiędzy krajami nie musi być pełna.

Słowa kluczowe: edukacja, osoby młode, prawdopodobieństwo znalezienia pracy, model proporcjonalnego hazardu Coxa
Kody JEL: J22, J64, C25
Artykuł: PDFJoanna Dzionek-Kozłowska, Sharaf N. Rehman - Indoktrynacja, preselekcja czy kultura? Edukacja ekonomiczna a podejście do współpracy

Studenci kierunków ekonomicznych są częstokroć przedstawiani jako mniej skłonni do współdziałania niż studenci innych kierunków. Zwykle metodą badawczą wykorzystywaną by potwierdzić istnienie tej różnicy stanowi przeprowadzanie eksperymentów laboratoryjnych, podczas których studenci uczestniczą w tzw. „grach w zaufanie”. Jednak analiza tego rodzaju gier stanowi komponent kursów z  zakresu mikroekonomii. Z  tego względu wysuwanie wniosków na temat faktycznego zachowania studentów na podstawie decyzji podejmowanych przez nich w  trakcie tego rodzaju eksperymentów budzi poważne wątpliwości. Artykuł stanowi wkład w dyskusję na temat podejścia studentów kierunków ekonomicznych do współpracy. Podstawą do formułowania wniosków są wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim (N=129).
W odróżnieniu od prowadzonych dotychczas badań koncentrujących się wokół hipotez o preselekcji i indoktrynacji, przedmiotem analizy jest również hipoteza kulturowa. By przyczynić się do wyjaśnienia wpływu kultury na skłonność studentów do współpracy, respondenci rekrutowani byli spośród mieszkańców dwu państw - Chin i Polski - krajów istotnie różniących się pod względem wartości kolektywistycznych/indywidualistycznych.
Zgromadzony materiał empiryczny potwierdza hipotezę kulturową, nie daje zaś podstaw do potwierdzenia hipotezy o indoktrynacji. Co więcej, wartości Indeksu Kooperacji, wskaźnika stworzonego dla wyrażenia postaw respondentów wobec współpracy, potwierdzają większą skłonność kobiet do współpracy. Wziąwszy pod uwagę to, że zdolność do pracy w zespole jest obecnie postrzegana jako jedna z kluczowych kompetencji poszukiwanych przez pracodawców (NACE Job Outlook 2016), uzyskane wyniki uzasadniają potrzebę traktowania szkoleń z pracy zespołowej jako integralnej części programów realizowanych na studiach ekonomicznych.

Słowa kluczowe: edukacja ekonomiczna, kooperacja, praca zespołowa, studia ekonomiczne, płeć a skłonność do współpracy
Kody JEL: A22, A23, Z13
Artykuł: PDFEwa Aksman - Czy ubóstwo i nierówności dochodowe wpływają na dług publiczny?

Celem artykułu jest zbadanie wpływu ubóstwa i nierówności dochodowych na dług publiczny w krajach Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę dynamiczną naturę zmiennej objaśnianej. Aby zmierzyć absolutny poziom ubóstwa, proponowany jest nowy całościowy miernik deprywacji, który pozwala na rozróżnienie między przeciętnym i skrajnym poziomem tego zjawiska. Przy identyfikacji nierówności dochodowych uwzględniane są dysproporcje w rozkładzie dochodów rynkowych, jako że najprawdopodobniej właśnie ten czynnik oddziałuje na rządowe wydatki o charakterze redystrybucyjnym (stosowany jest współczynnik Giniego). Dynamiczny model panelowy jest estymowany za pomocą skorygowanego estymatora LSDV (the bias-corrected LSDV estimator). Wyniki pokazują, że ani ubóstwo, ani nierówności dochodowe nie są statystycznie istotnymi predyktorami długu publicznego w relacji do PKB. Wynika to stąd, że państwa z wyższym poziomem absolutnego ubóstwa lub wyższymi dysproporcjami dochodowymi de facto wydają mniej na świadczenia społeczne, a kraje o wyższym poziomie relatywnego ubóstwa nie mają wyższych wydatków socjalnych niż pozostała część próby.

Słowa kluczowe: dług publiczny w relacji do PKB, wskaźnik deprywacji, współczynnik Giniego dla dochodów rynkowych, estymator Kivietsa
Kody JEL: C23, D31, E62, H63
Artykuł: PDFAnna Zamojska, Sebastian Susmarski - Kryteria doboru strategii zarządzania interesariuszami projektu infrastrukturalnego

W artykule podjęto próbę oceny stopnia wpływu interesariuszy na realizację projektów infrastrukturalnych poprzez dokonanie ich klasyfikacji ze względu na siłę i kierunek oddziaływania. Trafność w takiej ocenie, poparta właściwą klasyfikacją interesariuszy, ma za zadanie umożliwić określenie rodzaju działań w stosunku do wyodrębnionych grup oraz określenie budżetu koniecznego do przeprowadzenia tych działań. Punktem wyjścia do badań była krytyczna analiza literatury światowej. Kolejno materiał badawczy pozyskano przy użyciu kwestionariusza i poddano go analizie opisu statystycznego oraz eksploracyjnej analizie czynnikowej. Na podstawie przeprowadzonego badania zidentyfikowano atrybuty poszczególnych grup interesariuszy, kolejno dokonano ich klasyfikacji umożliwiającej określenie ich siły i kierunku oddziaływania na projekt. Wnioski z przeprowadzonej identyfikacji atrybutów i klasyfikacji interesariuszy stanowiły podstawę opracowania systemu/strategii zarządzania interesariuszami projektu infrastrukturalnego. Mogą one posłużyć przy sformułowaniu uniwersalnej metodyki oceny wpływu interesariuszy na realizacje projektów infrastrukturalnych. Trafna identyfikacja siły i kierunku oddziaływania interesariuszy na realizację projektu infrastrukturalnego umożliwia klasyfikację zaangażowanych interesariuszy w celu określenia ich oddziaływania na projekt. Wnioski z przeprowadzonych analiz jakościowych i ilościowych mogą być wykorzystane przy opracowaniu strategii zarządzania interesariuszami.

Słowa kluczowe: teoria interesariuszy, klasyfikacja interesariuszy, zarządzanie interesa­riuszami, projekty infrastrukturalne
Kody JEL: D78, H76, R53
Artykuł: PDF

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238