Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 4/2017

Aleksander Welfe, Piotr Karp - Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1, streszczenie, artykuł

Piotr Krajewski - Czy szacując efekty polityki makroekonomicznej należy uwzględniać perspektywę planowania gospodarstw domowych?, streszczenie, artykuł

Magda Malec - Redystrybucja wewnątrzpokoleniowa w systemie emerytalnym, streszczenie, artykuł

Marzanna K. Witek-Hajduk, Andrzej Sznajder - Sojusze marketingowe między detalistami i producentami dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, streszczenie, artykuł

Joanna Wyszkowska-Kuna - Usługi biznesowe oparte na wiedzy a innowacyjność przedsiębiorstw przetwórczych w krajach Unii Europejskiej, streszczenie, artykuł

Aleksander Welfe, Piotr Karp - Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1

Makroekonometryczny model WM-1 jest pierwszym makromodelem opisującym funkcjonowanie gospodarki Polski opartym na danych miesięcznych. Jak wynika z testowania, większość kategorii, którymi operuje, jest generowana przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Estymacja parametrów została tak przeprowadzona, aby zapewnić kointegrację zmiennych, co pozwala uniknąć tzw. regresji pozornych oraz przeprowadzić prawidłową weryfikację hipotez. Specyfikacja wszystkich zależności behawioralnych wynika z teorii ekonomicznych. W modelu wykorzystano w szerokim zakresie dane pochodzące z tablic input-output, co zbliża model WM-1 do tzw. modeli zintegrowanych. W przypadku wielu ważnych równań uwzględnione zostało zjawisko niesymetryczności dostosowań.

Słowa kluczowe: makromodele, modelowanie ekonometryczne
Kody JEL: C30, C32, C51
Artykuł: PDFPiotr Krajewski - Czy szacując efekty polityki makroekonomicznej należy uwzględniać perspektywę planowania gospodarstw domowych?

Celem artykułu jest porównanie efektów polityki monetarnej i  fiskalnej w  modelu, w  którym przyjmuje się występowanie tylko gospodarstw ricardiańskich, z wnioskami płynącymi z modelu uwzględniającego występowanie gospodarstw niericardiańskich. Analizę przeprowadzono na podstawie modelu nowokeynesowskiego średniej skali z heterogenicznymi gospodarstwami domowymi o różnej perspektywie planowania.
Wykonane symulacje wskazują, że przy uwzględnieniu gospodarstw niericardiańskich z jednej strony oddziaływanie polityki monetarnej na PKB jest słabsze, a z drugiej strony wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę znacznie silniejszy, niż wynikałoby to ze standardowego modelu zakładającego homogeniczność gospodarstw domowych. Uwzględnienie heterogeniczności gospodarstw powoduje ponadto lepsze dopasowanie modelu do danych empirycznych, w tym poprawne przewidywanie kierunku oddziaływania wydatków rządowych na konsumpcję.

Słowa kluczowe: polityka makroekonomiczna, ekwiwalencja ricardiańska, heterogeniczność gospodarstw domowych
Kody JEL: E60
Artykuł: PDFMagda Malec - Redystrybucja wewnątrzpokoleniowa w systemie emerytalnym

Wykorzystanie wspólnych tablic dalszego oczekiwanego trwania życia przy obliczaniu wysokości emerytury w systemie zdefiniowanej składki skutkuje subsydiowaniem przeciętnie dłużej żyjących kobiet przez krócej żyjących mężczyzn. Celem artykułu jest oszacowanie skali tej redystrybucji. Przeprowadzono symulacje oparte na modelu nakładających się pokoleń z obowiązkowym repartycyjnym systemem zdefiniowanej składki oraz heterogeniczności w ramach kohorty. Uwględniono również wydłużanie się dalszego oczekiwanego trwania życia, zgodnie z projekcjami demograficznymi. Zastosowanie wspólnych tablic życia skutkuje redystrybucją w kierunku kobiet na poziomie ok. 0,5–0,7%, wyrażoną za pomocą ekwiwalentu konsumpcji jako procent konsumpcji mężczyzn w cyklu życia. Taka skala redystrybucji w ramach systemu emerytalnego w bardzo niewielkim stopniu rekompensuje kobietom dyskryminację na rynku pracy.

Słowa kluczowe: redystrybucja, system emerytalny, model OLG
Kody JEL: C68, D58, J16, J26
Artykuł: PDFMarzanna K. Witek-Hajduk, Andrzej Sznajder - Sojusze marketingowe między detalistami i producentami dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku

Celem artykułu jest analiza aliansów marketingowych między producentami i detalistami, które to zagadnienie jest jeszcze mało zbadane i w niewielkim stopniu opisane w literaturze. W artykule postawiono następujące pytania badawcze: 1) Jaki jest zakres sojuszy marketingowych między detalistami a producentami na rynku dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku? 2) Jakie są motywy sojuszy marketingowych łączących detalistów handlujących dobrami konsumpcyjnymi trwałego użytku z producentami-dostawcami tych dóbr? Aby odpowiedzieć na te pytania przeprowadzono badania jakościowe w formie wywiadów pogłębionych z menedżerami detalistów i producentów działających na polskim rynku dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Jak wynika z analizy badanych przypadków, współpraca między badanymi producentami dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku a detalistami handlującymi tymi dobrami często wykracza poza standardowy zakres pionowych relacji między podmiotami łańcucha dostaw/systemu dystrybucji i obejmuje też kooperację w zakresie różnych aktywności marketingowych. Podstawowy motyw aliansów marketingowych detalistów z producentami to ograniczanie ryzyka związanego z prowadzeniem biznesu. Ograniczenie ryzyka biznesowego jest możliwe m.in. dzięki wymianie informacji rynkowych między partnerami aliansów. Istotnym motywem tworzenia aliansów jest też współdziałanie partnerów w kształtowaniu asortymentu produktów, co sprzyja ograniczaniu ryzyka i zwiększaniu przychodów.

Słowa kluczowe: alianse marketingowe między producentami a detalistami, współpraca producenci-detaliści, sojusze marketingowe, dobra konsumpcyjne trwałego użytku
Kody JEL: M310
Artykuł: PDFJoanna Wyszkowska-Kuna - Usługi biznesowe oparte na wiedzy a innowacyjność przedsiębiorstw przetwórczych w krajach Unii Europejskiej

Celem artykułu jest zbadanie poziomu wykorzystania KIBS (knowledge-intensive business services) i efektów działalności innowacyjnej, mierzonej za pomocą liczby zgłoszeń patentowych, w przedsiębiorstwach z działów przetwórczych. W badaniu wykorzystano analizę porównawczą oraz korelację rang. Wykorzystano dane z bazy WIOD (World Input-Output Database) i Eurostatu. Badaniem objęto przedsiębiorstwa z krajów UE w latach 1995–2012. Wykazano, że kraje UE-15 charakteryzowały się większym poziomem wykorzystania KIBS i innowacyjności niż kraje UE-12. Istnieje dodatnia, statystycznie istotna zależność między wydatkami na zakup KIBS, zarówno definiowanymi szeroko, jak i wąsko, a liczbą zgłoszeń patentowych w firmach przetwórczych. Silniejsza zależność występowała w przypadku wydatków na KIBS definiowane wąsko, a ponadto w działach bardziej zaawansowanych technologicznie. Wyniki te mają potencjalne implikacje dla polityki innowacyjnej, która obecnie skoncentrowana jest na wspieraniu działalności B+R.
Badanie wykazało, że aby wzmocnić innowacyjność przedsiębiorstw przetwórczych wskazane jest również wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw świadczących KIBS oraz systemów innowacji z ich udziałem.

Słowa kluczowe: usługi biznesowe oparte na wiedzy, KIBS, innowacyjność, przetwórstwo, UE
Kody JEL: O3, O5
Artykuł: PDF

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238