Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 2/2017

Andrzej Cieślik - Krzywa przedmiotowej dywersyfikacji eksportu w świetle modelu ricardiańskiego, streszczenie, artykuł

Anna Chojecka, Joanna Tyrowicz - Zmienne pominięte a luka płacowa kobiet - wnioski z analizy uwzględniającej wydajność, streszczenie, artykuł

Paweł Felis, Henryk Rosłaniec - Wykorzystanie podatku od nieruchomości w lokalnej polityce podatkowej miast Unii Metropolii Polskich, streszczenie, artykuł

Artur Wyszyński - Sytuacja finansowa klubów Ekstraklasy w  ujęciu metody DEA, streszczenie, artykuł

Sławomir Pastuszka, Jurand Skrzypek - Konwergencja czy dywergencja regionów włoskich?, streszczenie, artykuł

Andrzej Cieślik - Krzywa przedmiotowej dywersyfikacji eksportu w świetle modelu ricardiańskiego

W artykule zidentyfikowano determinanty przedmiotowej dywersyfikacji eksportu z perspektywy modelu ricardiańskiego z wieloma dobrami. W ujęciu tym zmiany w dywersyfikacji eksportu kraju można przedstawić jako wypadkową siły oddziaływania dwóch efektów: zmiany relatywnej produktywności związanej z postępem technologicznym oraz zmiany relatywnej wielkości kraju związanej z tempem przyrostu zasobu siły roboczej w stosunku do zagranicy. Na przykład w kraju charakteryzującym się zarówno poprawą produktywności w stosunku do zagranicy, jak i wzrostem jego udziału w światowym zasobie pracy, dywersyfikacja eksportu powinna rosnąć, natomiast w przypadku spadku tego udziału oraz wzrostu produktywności za granicą - dywersyfikacja powinna spadać. Z punktu widzenia tej teorii możliwa jest również hipotetyczna sytuacja, w której obydwa te efekty przeciwdziałają sobie nawzajem w taki sposób, że dywersyfikacja eksportu może nie ulegać zmianie.

Słowa kluczowe: eksport, krzywa dywersyfikacji, model ricardiański
Kody JEL: F11, F14, F43, O40, O11
Artykuł: PDFAnna Chojecka, Joanna Tyrowicz - Zmienne pominięte a luka płacowa kobiet - wnioski z analizy uwzględniającej wydajność

Celem artykułu jest zmierzenie skali obciążenia oszacowań luki płacowej kobiet, w warunkach, gdy wydajność nie jest obserwowalna. Korzystamy z unikatowych danych jednostkowych dotyczących wydajności i wynagrodzeń dla 2 292 pracowników polskiej firmy zajmującej się handlem detalicznym w branży odzieżowej. Korzystamy z parametrycznych metod dekompozycji do oszacowania skorygowanej luki płacowej z uwzględnieniem i bez uwzględnienia miar wydajności. Wyniki wskazują, że obciążenie wynikające z pominięcia miar wydajności jest istotne statystycznie i wysokie w sensie ekonomicznym, w niektórych specyfikacjach zasadniczo zmienia wnioskowanie o występowaniu nieuzasadnionej różnicy w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami. Większość oszacowań tzw. skorygowanej luki płacowej nie uwzględnia miar produktywności, głównie z uwagi na brak stosownych miar w dostępnych zbiorach. Choć wyniki zawarte w tym artykule dotyczą tylko jednego przedsiębiorstwa, dają przesłanki, by stwierdzić, że oszacowania, którymi posługuje się literatura, może cechować znaczne obciążenie.

Słowa kluczowe: luka płacowa, wydajność, dekompozycja parametryczna
Kody JEL: J71, J31
Artykuł: PDFPaweł Felis, Henryk Rosłaniec - Wykorzystanie podatku od nieruchomości w lokalnej polityce podatkowej miast Unii Metropolii Polskich

Z podatkami samorządowymi związane jest lokalne władztwo podatkowe, obejmujące m.in. prawo organów gmin do kształtowania wymiaru niektórych podatków, poprzez możliwość ustalania stawek podatkowych oraz wprowadzania ulg i zwolnień.
Dlatego tak ważne jest rozpoznanie, a także zrozumienie motywów i zachowań władz samorządowych w odniesieniu do podatków lokalnych. W artykule uwaga skoncentrowana została na podatku od nieruchomości - najbardziej wydajnym ze wszystkich podatków lokalnych. Celem artykułu było ukazanie, w jaki sposób samorządy miejskie wykorzystują możliwości stwarzane przez obowiązujące obecnie w Polsce ramy prawne. Stąd w artykule starano się - dzięki metodom badania współzależności - ustalić związek między obniżeniem stawek oraz wielkością dochodów budżetowych, a także wyjaśnić statystyczne zróżnicowanie stawek w podatku od nieruchomości. Badanie oparte jest na dwóch źródłach: danych urzędowych pochodzących z oficjalnych sprawozdań budżetowych (Sprawozdanie Rb-27s) oraz protokołach z posiedzeń rad miejskich, na których były przyjmowane uchwały podatkowe. Zakres przestrzenny analiz to 12 miast w Polsce - członków Unii Metropolii Polskich. Wyniki badania empirycznego wskazują, że duże miasta miały zróżnicowaną politykę podatkową, a czynnikami po części tłumaczącymi te różnice są: wielkość i zamożność miasta. Ponadto uzyskane wyniki potwierdzają, że polityka podatkowa jest skorelowana z wysokością ich dochodów, ale ten związek nie jest stały w czasie.

Słowa kluczowe: władztwo podatkowe władz lokalnych, polityka podatkowa miast, podatki lokalne, podatek od nieruchomości, obniżanie górnych stawek podatkowych
Kody JEL: E62, H71, H72, R51
Artykuł: PDFArtur Wyszyński - Sytuacja finansowa klubów Ekstraklasy w  ujęciu metody DEA

Celem artykułu jest opisanie wykorzystania współczynników efektywności rozwiązanych modelem super-efficiency metody Data Envelopment Analysis przy ocenie sytuacji finansowej klubów piłki nożnej, które w sezonie 2014/2015 rozgrywały mecze w najwyższej fazie rozgrywkowej w Polsce, w Ekstraklasie. W tym celu za pomocą analizy statystycznej i ekonometrycznej dokonano oceny współzależności pomiędzy współczynnikami efektywności a wskaźnikami sytuacji finansowej klubów sportowych: płynności, rentowności i zadłużenia. Z przeprowadzonych badań wynika, że pomiędzy kondycją a efektywnością istnieje silny związek. Badaną współzależność potwierdziły zarówno wyniki analizy testowania istotności różnic współczynników efektywności w dwóch grupach klubów (efektywnych i nieefektywnych), jak i analizy regresji. Kluby efektywne charakteryzują się istotnie wyższą kondycją finansową od klubów nieefektywnych. Spośród trzech wskaźników finansowych, najlepszym „dyskryminatorem” separującym kluby na dwie grupy oraz mającym największy wpływ na wzrost wielkości efektywności jest wskaźnik bieżącej płynności finansowej. Efekt pozostałych wskaźników, tj. rentowności i zadłużenia jest znacznie mniejszy. W rezultacie na podstawie wartości wyników funkcji dyskryminacyjnej określono standing finansowy klubów piłki nożnej Ekstraklasy za sezon 2014/2015.

Słowa kluczowe: efektywność techniczna, kluby piłki nożnej, graniczna analiza danych (DEA)
Kody JEL: Z20, Z23, G20
Artykuł: PDFSławomir Pastuszka, Jurand Skrzypek - Konwergencja czy dywergencja regionów włoskich?

Głównym celem artykułu jest próba ustalenia, czy między regionami włoskimi występuje zjawisko konwergencji czy też dywergencji w poziomie rozwoju i czy te procesy miały trwały czy okresowy charakter. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano metody: analizy literatury przedmiotu, analizy skupień, estymacji dynamicznych modeli panelowych oraz inne metody statystyczne. Badanie opiera się na danych zaczerpniętych z Urzędu Statystycznego Włoch ISTAT i obejmuje takie zmienne, jak PKB per capita, inwestycje per capita, wynagrodzenia brutto oraz stopy bezrobocia. Badaniem objęto lata 2000-2013, wyodrębniając jednocześnie podokres 2000-2007, przed globalnym kryzysem finansowym oraz 2008-2013, po rozpoczęciu kryzysu. Autorzy wykazali, że między regionami włoskimi występują zarówno procesy konwergencji, jak i procesy dywergencji, lecz zachodzą one głównie wewnątrz makroregionów i dotyczą jedynie pojedynczych zmiennych. Tylko w przypadku stopy bezrobocia można mówić o konwergencji jako o zjawisku ogólnym, które występuje zarówno w skali całego kraju, jak i wewnątrz makroregionów.
Zdaniem autorów, to zjawisko może mieć charakter pozorny, związany z m.in. migracją zarobkową bezrobotnych z południa na północ Włoch, ukrytym bezrobociem w rolnictwie i turystyce, a także z pominięciem w ewidencji bezrobotnych osób zniechęconych do poszukiwania pracy w południowowłoskich regionach. Dalsze utrzymanie się bieżących trendów wewnątrz makroregionów prawdopodobnie spowoduje powiększenie się luki rozwojowej regionów Mezzogiorno, względem północnej i środkowej części Włoch.

Słowa kluczowe: β i σ konwergencja/dywergencja, regiony włoskie, dynamiczne modele panelowe
Kody JEL: C23, O47, R1
Artykuł: PDF

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238