Archiwum czasopisma
Gospodarka Narodowa


Spis treści numeru 7-8/2013

Marta Czarnecka-Gallas - The Efficiency of Industrial Policy in 21st Century? The Case of Brazil, streszczenie, artykuł

Andrzej Sznajder - Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw, streszczenie, artykuł

Ewa Miklaszewska, Katarzyna Mikołajczyk, Małgorzata Pawłowska - Post-crisis Regulatory Architecture and Central and East European Banks, streszczenie, artykuł

Anna Golejewska - Competitiveness, Innovation and Regional Development. The Case of the Visegrad Group Countries, streszczenie, artykuł

Dorota Czyżewska - Konkurencyjność gospodarki francuskiej w obliczu kryzysu gospodarczego, streszczenie, artykuł

Konrad Dymarski - Segmentacja populacji a szacowany rozmiar szarej strefy, streszczenie, artykuł


RECENZJE

Recenzja książki: Marzenna Anna Weresa, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 352 - rec. Krystyna Poznańska

Recenzja książki: Francois Chesnais, Bezprawne długi. Jak banki sterują demokracją, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012, s. 167 - rec. Marek Lubiński

Recenzja książki: Lesław Niemczyk, Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego. Nowy dział rachunkowości, Pacioli Institute, Rzeszów 2013, s. 260 - rec. Tomasz Śpiewak

Marta Czarnecka-Gallas - Skuteczność polityki przemysłowej w XXI wieku? Przypadek Brazylii

Celem artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych czynników podważających skuteczność brazylijskiej polityki przemysłowej oraz zwrócenie uwagi na wagę problematyki polityki przemysłowej w XXI wieku jako przedmiotu badań nauk ekonomicznych. W części teoretycznej artykułu, autorka dokonuje systematyzacji pojęć związanych z polityką przemysłową oraz przeglądu stosownej literatury. Z uwagi na fakt, iż dyskusje na poruszony temat zależą od ideologicznych inklinacji dyskutantów, większa część istniejących badań jest bardzo spolaryzowana – od takich, które mocno popierają rządowe programy przemysłowe do tych, które je stanowczo odrzucają. Niniejszy artykuł, z założenia próbuje prezentować stanowiska obu stron, omawia najważniejsze teoretyczne ograniczenia polityki przemysłowej i ukazuje, jak zmieniał się stosunek do polityki przemysłowej w zależności od przyjętego paradygmatu interwencjonizmu.
W świetle rozważań teoretycznych, autorka przeprowadza historyczną oraz przedmiotową analizę brazylijskiej polityki przemysłowej. Po zaprezentowaniu nowego kształtu polityki przemysłowej zapoczątkowanej przez prezydenta Lula da Silva, analiza przybiera empiryczny charakter, gdzie oficjalne zapewnienia i cele rządu skonfrontowane są z realnymi danymi gospodarczymi. Wynika z niej, iż wbrew strategii rozwoju gospodarczego Brazylii, aktualna struktura gospodarki oraz struktura handlu zagranicznego wskazują, że to nie branże innowacyjne napędzają brazylijską ekonomię, ale surowce oraz przemysł tradycyjny. Próbując znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy, autorka wskazuje na główne czynniki osłabiające skuteczność brazylijskiej polityki handlowej.

Słowa kluczowe: polityka przemysłowa, handel międzynarodowy, industralizacja, rozwój, Brazylia
Kody JEL: O14, O21, O24, O25, O54
Artykuł: PDFAndrzej Sznajder - Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Celem artykułu jest identyfikacja współczesnych trendów wpływających na rozwój biznesu mobilnego, szczególnie na działania marketingowe przedsiębiorstw. Jako metodę badawczą wybrano badania wtórne, polegające na analizie zróżnicowanych informacji z takich źródeł, jak monografie, dotyczące nowych technologii informacyjnych, dane statystyczne Unii Europejskiej, raporty ministerstw gospodarczych, raporty międzynarodowych i polskich firm konsultingowych, agencji marketingu mobilnego oraz dane największych firm telekomunikacyjnych. Efektem analizy, przeprowadzonej w artykule jest potwierdzenie tezy, że następuje szybki wzrost zastosowania technologii mobilnych w biznesie, szczególnie w działaniach marketingowych. Na ten rozwój wpływa zarówno szybki rozwój mobilnych technologii informacyjnych, jak też zmiany w zachowaniach nabywców na rynku, do których przedsiębiorstwa różnych branż muszą się dostosować. Ponieważ konsumenci coraz częściej korzystają z tych urządzeń także w dostępie do Internetu, to przedsiębiorstwa muszą tę tendencję uwzględniać. Dzięki technologiom mobilnym przedsiębiorstwa mogą podejmować bardziej skuteczne działania marketingowe, dotyczące wszystkich elementów, czyli kształtowania produktów, cen, dystrybucji i promocji. Zmienia się też sposób interakcji przedsiębiorstw z nabywcami ich produktów. Biznes wkroczył już w taki etap, kiedy coraz większe znaczenie ma korzystanie z urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, czy też smartfony, tablety i e-czytniki. Przedsiębiorstwa różnych branż w coraz większym stopniu wykorzystują tę tendencję i rozwijają biznes mobilny. Szczególnie jest to widoczne w działaniach marketingowych. Musi on być prowadzony łącznie z tradycyjnymi działaniami przedsiębiorstw (off-line) i wykorzystywaniem Internetu (on-line). Taki sposób funkcjonowania przedsiębiorstw stwarza dla nich szansę na poprawę konkurencyjności. Wyniki tego badania dają podstawy do podjęcia badań pierwotnych w polskich przedsiębiorstwach.

Słowa kluczowe: nowa gospodarka technologie mobilne, biznes mobilny
Kody JEL: M15, M31
Artykuł: PDFEwa Miklaszewska, Katarzyna Mikołajczyk, Małgorzata Pawłowska - Po-kryzysowa architektura regulacyjna a banki Europy Środkowej i Wschodniej

Celem artykułu jest analiza kształtu i konsekwencji zmian w otoczeniu regulacyjnym banków, spowodowanych globalnym kryzysem finansowym 2008 roku. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy zmiany architektury regulacyjnej w UE będą mieć pozytywny czy też negatywny długookresowy wpływ na stabilność i efektywność banków, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W celu odpowiedzi na to pytanie, w artykule przeprowadzono analizę ilościową efektywności, konkurencji i stabilności sektorów bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w dwóch różnych okresach: przed kryzysem (okres dynamicznej ekspansji na rynku kredytowym) i w okresie globalnego spowolnienia gospodarczego po 2008 r.
Efektywność banków analizowano z wykorzystaniem metody DEA, poziom konkurencji został oszacowany z wykorzystaniem statystyki H, stabilność analizowano wykorzystując indeks Z-score. Wyniki analizy potwierdzają dobrą kondycję finansową banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które przetrwały globalny kryzys finansowy relatywnie lepiej, niż banki z krajów UE-15. Jednakże pokryzysowe zmiany regulacyjne w UE będą mieć negatywny wpływ na ich dalszą dynamikę rozwoju.

Słowa kluczowe: regulacje bankowe, efektywność i stabilność banków, banki w EŚW
Kody JEL: G21, G28
Artykuł: PDFAnna Golejewska - Konkurencyjność, innowacja i rozwój regionalny państw Grupy Wyszehradzkiej

Celem analizy przedstawionej w artykule jest porównanie konkurencyjności i innowacyjności 35 regionów Grupy Wyszehradzkiej (NUTS-2) w latach 2001 i 2008 oraz określenie grup regionów najbardziej zbliżonych pod względem analizowanych cech. Podjęto próbę wytypowania wiązek regionów o najwyższym poziomie konkurencyjności i innowacyjności oraz zweryfikowano wpływ przynależności państwowej i zależność między poziomem konkurencyjności i innowacyjności analizowanych regionów. W badaniu zastosowano dwie klasyczne metody analizy skupień: niehierarchiczne grupowanie metodą k-średnich i hierarchiczną metodę Warda. Rezultaty analizy potwierdziły szybszy rozwój regionów stołecznych i istotne zróżnicowanie konkurencyjności i innowacyjności regionów Grupy Wyszehradzkiej.
Najważniejszym wnioskiem wynikającym z analizy skupień jest fakt, że poszczególne regiony łączą się według granic państwowych. Wyniki wskazują, że proces ten nasilił się w 2008 r.
Może to świadczyć o tym, że obserwowane zjawisko nie jest pozostałością poprzedniego systemu. Bazując na wynikach korelacji, można przypuszczać, że nakłady przełożyły się na efekty innowacyjności i innowacje miały pozytywny i rosnący wpływ na konkurencyjność regionów Grupy Wyszehradzkiej. W celu potwierdzenia tych przypuszczeń, konieczne jest przeprowadzenie kolejnych analiz, w tym analizy innowacyjności typu input-output i analizy ekonometrycznej.

Słowa kluczowe: konkurencyjność regionalna, innowacje, analiza skupień, kraje Europy Środkowej i Wschodniej
Kody JEL: R11, C38, 033, P25
Artykuł: PDFDorota Czyżewska - Konkurencyjność gospodarki francuskiej w obliczu kryzysu gospodarczego

Celem artykułu jest pokazanie pozycji konkurencyjnej francuskiej gospodarki w stosunku do kluczowych gospodarek UE bazując na najnowszych danych statystycznych, w tym na indeksach konkurencyjności. Analiza jest prowadzona w kontekście obniżającej się konkurencyjności gospodarki Francji, w perspektywie trwającego kryzysu gospodarczego i braku narzędzi do skutecznego jego przezwyciężenia. Drugim celem artykułu jest przedstawienie wyników kluczowych analiz konkurencyjności francuskiej gospodarki przeprowadzonych w latach 2011-2012 wskazując na przyczyny opisywanej sytuacji i proponowane narzędzia służące podniesieniu tejże konkurencyjności oraz wnioski płynące z analiz.
Wykorzystano metody statystycznej analizy danych oraz analizę opisową. Na podstawie danych statystycznych pokazano sukcesywną utratę pozycji konkurencyjnej Francji, głównie na korzyść Niemiec. Zebrane w formie tabelarycznej przyczyny obecnej sytuacji gospodarczej oraz proponowane narzędzia podniesienia konkurencyjności są odzwierciedleniem złożonej sytuacji gospodarczej we Francji, stąd w najbliższym czasie należy podjąć działania o kompleksowym charakterze. Lista reform gospodarczych do przeprowadzenia jest długa, a od stopnia zaangażowania w realizację owych reform zależy przyszła pozycja konkurencyjna Francji w Europie.

Słowa kluczowe: Francja, konkurencyjność, przemysł, rynek pracy, kryzys gospodarczy
Kody JEL: F23, L52, F59, O22, G01
Artykuł: PDFKonrad Dymarski - Segmentacja populacji a szacowany rozmiar szarej strefy

Celem artykułu jest sprawdzenie jak przyjęcie odmiennych założeń odnośnie podziału badanej populacji wpływa na estymowaną wielkość szarej strefy, generowaną w oparciu o metodę zaprezentowaną po raz pierwszy przez Pissaridesa i Webera [1989]. We wspomnianej metodzie, wykorzystuje się dane ankietowe gospodarstw domowych i zgodnie z  określonym kryterium, dzieli populację na grupę gospodarstw czerpiących dochody w  ramach szarej strefy oraz grupę gospodarstw funkcjonujących w pełni w gospodarce rejestrowanej. Modelując zależności między dochodami a wydatkami, szacuje się rozmiar szarej strefy. W artykule ukazano wpływ dwóch efektów na estymowany rozmiar szarej strefy. Po pierwsze, efektu różnego zdefiniowania tego samego kryterium przyjętego do podziału populacji, po drugie, efektu zastosowania zupełnie innego, niż proponowane w literaturze, kryterium podziału próby. Z przeprowadzonego badania, na przykładzie danych amerykańskich (Consumer Expenditure Survey) obejmujących lata 1980-2003, wynika, że sposób podziału populacji ma ogromne znaczenie w estymacji wielkości szarej strefy, zgodnie z  metodą Pissaridesa i Webera [1989]. W zależności od zastosowanego kryterium segmentacji populacji, otrzymano istotnie różne oszacowania. Górna granica rozmiaru szarej strefy w relacji do PKB kształtowała się poniżej 10% lub w okolicach 40%. Na podstawie wyników badań innych autorów wartość 40% uznano jednak za mało prawdopodobną.
Przeprowadzone badanie sugeruje również, że o ile wybór cechy dzielącej populację jest kluczowy, o tyle sam sposób jej zdefiniowania ma mniejsze znaczenie.

Słowa kluczowe: szara strefa, funkcja wydatków, samozatrudnienie
Kody JEL: D12, H26, O17
Artykuł: PDF

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2018 ISSN 2300-5238