Spis treści numeru 5/2016

Joanna Dzionek-Kozłowska, Rafał Matera - O poszukiwaniu przyczyn bogactwa i  nędzy narodów w  teorii Darona Acemoglu i  Jamesa A. Robinsona

Łukasz Goczek, Karol Partyka - Reakcja polityki pieniężnej na wydarzenia giełdowe

Natalia Nehrebecka, Michał Brzozowski - Wpływ niepewności makroekonomicznej na oszczędności przedsiębiorstw

Leszek Morawski - Regulacyjna skala ekwiwalentności dla gospodarstw domowych w  Polsce w  latach 2006–2014

Cezary Główka - Rozważania nad istotą klastrów

Agnieszka Dembicka-Niemiec, Edyta Szafranek - Działania rewitalizacyjne w  polityce rozwoju lokalnego i  regionalnego

Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, Andżelika Kuźnar - Znaczenie usług w globalnych łańcuchach wartości


RECENZJE

Recenzja książki: Małgorzata Olszak, Procykliczność działalności bankowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 515 - rec. Marek Lubiński

Recenzja książki: Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski, redakcja naukowa Elżbieta Czarny, Magdalena Słok-Wódkowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 235 - rec. Dominik A. Skopiec

Copyright © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1931-2017 ISSN 2300-5238